Close

Điều khoản và điều kiện – Terms and Conditions

Điều khoản và điều kiện

Trang web này có chứa tài liệu bao gồm văn bản, hình ảnh, được bảo hộ theo bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu này đều thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Bánh ngọt Thu Hương.

Trang web này cũng bao gồm thương hiệu, bao gồm hình ảnh và logo của Thu Hương. Tất cả thương hiệu trên trang web này đều thuộc Công ty Cổ phần Bánh ngọt Thu Hương cấp phép sử dụng trên website.

Thỏa thuận này được hiểu và điều chỉnh theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp liên quan đến thỏa thuận này phải được xử lý bởi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Bạn có thể

– Truy cập bất cứ phần nào trên webite;
– In một hoặc bất cứ trang nào hoặc tất cả các trang để tham khảo riêng.

Bạn không được

– Bạn không được phát tán, thay đổi hoặc can thiệp vào dưới bất cứ hình thức nào hoặc sử dụng theo cách nào khác bất cứ tài liệu nào trong trang web này ngoại trừ như được qui định trong phần “bạn có thể”. Những hạn chế này áp dụng cho tất cả hoặc một phần tài liệu trên trang web này;
– Bạn không được tự ý sao chép hình ảnh rồi gỡ logo khác trong tài liệu gốc ra khỏi để sử dụng làm tài liệu của riêng bạn.
– Nếu bạn muốn cung cấp một đoạn siêu văn bản hoặc một đường dẫn đến trang web này, vui lòng liên lạc biên tập viên trang web với địa chỉ: Webmaster và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn.

Khi sử dụng trang web này, bạn được coi là đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Các thuật ngữ sau đây áp dụng đối với các Điều khoản và Điều kiện, chính sách bảo mật, và Thông báo bỏ quyền và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và ” của bạn” liên quan đến bạn, người truy cập vào trang web này và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Hiệu bánhThu Hương. Các thuật ngữ “Công ty”, “bản thân chúng tôi”, “Chúng tôi” và “của chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi “Hiệu bánh Thu Hương”. “Bên”, “các bên”, hoặc “của chúng tôi”, đề cập đến cả các khách hàng và bản thân chúng tôi, hoặc một trong hai bên, khách hàng hoặc chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến việc chào bán, chấp nhận và việc thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho khách hàng theo cách thức phù hợp nhất, cho dù thông qua các cuộc họp chính thức trong một thời hạn nhất định, hoặc bất kỳ phương pháp nào khác, với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với việc cung cấp các dịch vụ / sản phẩm của Công ty, phù hợp với pháp luật Việt Nam. Việc sử dụng bất kỳ thuật ngữ trên hay các từ ở dạng số ít, số nhiều, in hoa và / hoặc ông / bà hoặc họ đều được sử dụng hoán đổi cho nhau và được đề cập đến cùng một vấn đề.

Điều khoản loại bỏ

Các điều loại trừ và hạn chế

Thông tin được cung cấp trên trang web này được coi “như là” cơ sở. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công ty Cổ Phần Bánh Ngọt Thu Hương:

• Loại trừ các cơ quan đại diện và sự cam kết liên quan đến trang web này và nội dung đã được cung cấp bởi bất kỳ chi nhánh hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, trong đó có liên quan đến bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc thiếu sót của trang web này và / hoặc tài liệu của Công ty

• Loại trừ tất cả trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, những tổn thất trực tiếp tới cá nhân, tổn thất tới doanh nghiệp hoặc lợi nhuận (có hoặc không có tổn thất về lợi nhuận như vậy là có thể dự đoán, phát sinh trong trường hợp thông thường hay bạn đã tư vấn cho công ty về khả năng tổn thất tiềm năng như vậy), thiệt hại gây ra do máy tính của bạn, phần mềm máy tính, hệ thống và các chương trình và các bản dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, thiệt hại do hậu quả và thiệt hại do ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, Công ty không loại trừ trách nhiệm dẫn tới tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của trang web. Việc loại trừ và hạn chế nêu trên chỉ áp dụng trong phạm vi pháp luật cho phép. Không có quyền lợi nào của người tiêu dung theo luật định bị ảnh hưởng.

THANH TOÁN

Chính sách hủy

Thông báo hủy được đưa ra tronng vòng ít nhất 24h. Người thông báo có thể thực hiện thông báo qua email, tin nhắn di động, và/hoặc máy fax, hoặc các phương pháp nào khác được chập nhận bằng văn bản.

Chấm dứt Hợp đồng và Chính sách Hoàn Tiền

Cả khách hàng và Thu Hương Bakery có quyền chấm dứt Thỏa thuận dịch vụ vì lý bất kỳ do nào, bao gồm cả việc chấm dứt dịch vụ đang được tiến hành. Sẽ không hoàn lại tiền đối với các dịch vụ đã được bắt đầu và đang tiến hành với bất kỳ lý do và mục đích gì. Bất kỳ khoản thanh toán nào đã được trả cho chúng tôi mà khoản thanh toán này thanh toán cho những dịch vụ không sử dụng sẽ được hoàn lại.

Sự sẵn sàng

Trừ khi có quy định khác, các dịch vụ được giới thiệu trên trang web này chỉ có sẵn trong thành phố Hà Nội,Việt Nam. Tất cả quảng cáo chỉ có ở Hà Nội Việt Nam. Việc tái phân phối hoặc tái bản bất kỳ phần nào của trang web này hoặc nội dung của trang web đều không được phép thực hiện nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bánh ngọt Thu Hương. Công ty cổ phần Bánh Ngọt Thu Hương không đảm bảo rằng các dịch vụ từ trang web này sẽ kịp thời, không bị gián đoạn hay không có lỗi, mặc dù nó được cung cấp với khả năng tốt nhất. Sử dụng dịch vụ này đồng nghĩa là bạn bồi thường cho công ty, nhân viên công ty, đại lý và chi nhánh bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra theo bất kỳ cách nào nào

Đường link tới trang web

Bạn không được phép tạo đường link đến bất kỳ trang nào của trang web này nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Nếu bạn tạo đường link đến trang web khác bằng trang web này, thì sẽ có những rủi ro của riêng bạn và những hạn chế nêu trên sẽ được áp đối với việc sử dụng trang web của bạn bằng cách liên kết với nó.

Đường link từ trang web

Chúng tôi không giám sát hoặc xem lại nội dung của các trang web của những người khác được liên kết đến từ trang web này. Các quan điểm được nêu ra hoặc các tài liệu xuất hiện trên các trang web như vậy không nhất thiết phải chia sẻ hoặc được xác nhận bởi chúng tôi và sẽ không được coi là người đưa ra những quan điểm hoặc tài liệu đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng riêng, hoặc về nội dung của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích người dùng nhận thức được khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các thông báo bảo mật của trang web này. Bạn nên đánh giá sự an toàn và độ tin cậy của bất kỳ trang web nào kết nối với trang web này hoặc truy cập thông qua trang web này trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân cho họ. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến những tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra từ việc tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba.

Thông báo bản quyền

Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan khác tồn tại trên tất cả các văn bản liên quan đến các dịch vụ của Công ty cổ phần Bánh ngọt Thu Hương và toàn bộ nội dung của trang web này.

Logo của Bánh Ngọt Thu Hương là 1 nhãn hiệu đã được đăng ký bản quyền thuộc của công ty tại Việt Nam và các nước khác. Các thương hiệu và dịch vụ cụ thể mà Bánh Ngọt Thu Hương giới thiệu trên trang web này đều là thương hiệu đã được đăng ký

Bất khả kháng

Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bên kia về việc không thực hiện nghĩa vụ theo Thoản thuận do nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của bên đó bao gồm, nhưng không giới hạn, liên quan đến đạo luật của Thiên Chúa giáo, khủng bố, chiến tranh, bạo loạn chính trị, nổi loạn, bạo loạn , tình trạng bất ổn dân sự, hành động của chính quyền dân sự hay quân sự, cuộc nổi dậy, động đất, lũ lụt hoặc bất kỳ tình huống tự nhiên hoặc nhân tạo khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, dẫn tới việc chấm dứt thỏa thuận hoặc hợp đồng đã được ký kết, hoặc việc chấm dứt Thỏa thuận vì lý do đã được lường trước một cách hợp lý. Bất kỳ Bên nào bị ảnh hưởng bởi sự kiện đó sẽ ngay lập tức thông báo cho Bên kia và các bên sẽ nỗ lực để thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận trong tài liệu này.

Miễn trừ

Thất bại của một trong các Bên khẳng định việc thực hiện không chặt chẽ mọi điều khoản của Quy định này, hoặc bất kỳ sự thất bại của một trong hai Bên thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục, người mà họ được quyền sau đây sẽ không được coi là sự khước từ của chúng và sẽ không gây ra một giảm thiểu các quy định bất kỳ. Việc không từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của quy định này sẽ có hiệu lực trừ khi nó được thong báo rõ ràng và có chữ ký của cả hai bên.

Thông báo thay đổi

Công ty Cổ Phần Bánh Ngọt Thu Hương bảo lưu quyền thay đổi các điều kiện theo thời gian khi thấy phù hợp và việc bạn sử dụng trang web có nghĩa là bạn chấp nhận bất kỳ sự điều chỉnh nào đối với các điều khoản này. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi đã được thực hiện trên trang chủ của chúng tôi và trên các mục quan trọng khác trên trang web của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web của chúng tôi, thông báo bằng thư hoặc e-mail sẽ được gửi đến cho những người bị ảnh do sự thay đổi này. Bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi đều sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi trước khi những thay đổi diễn ra 30 ngày. Do đó, bạn nên đọc lại thông báo này thường xuyên

Các điều khoản và điều kiện là một phần của Thỏa thuận giữa Khách hàng và chúng tôi. Bạn đang truy cập trang web này và / hoặc đang thực hiện việc mua bán thì Thỏa thuận này chỉ ra những hiểu biết, sự đồng ý và sự chấp thuận của bạn đối với thông báo Từ bỏ, các Điều khoản và Điều kiện ở đây. Theo luật định thì Quyền người tiêu dùng của bạn không bị ảnh hưởng.

Tùy theo thời điểm, Công ty Cổ phần Bánh ngọt Thu Hương có thể thay đổi các qui định về điều khoản, điều kiện nêu trên. Khi duyệt trang web này, bạn chấp nhận rằng bạn bị ràng buộc theo các quy định về điều khoản, điều kiện, vì vậy, bạn nên kiểm tra lại các qui định đó mỗi lần đến thăm lại trang web.